Jak sporządzić testament?

Istnieje kilka rodzajów testamentów. Podstawowy to testament pisemny. Jak wskazuje art. 949 Kodeksu cywilnego, sporządza się go w ten sposób, że spadkodawca pisze go w całości pismem ręcznym i podpisuje. Taki testament powinien być opatrzony datą, przy czym jej brak nie pociąga za sobą nieważności testamentu. Data ma służyć bowiem ustaleniu, czy w chwili sporządzania testamentu testator miał zdolność do jego sporządzenia, czyli czy działał z należytym rozeznaniem. Ponadto data sporządzenia testamentu nie jest konieczna, jeżeli jej brak nie wywołuje wątpliwości co do treści testamentu lub wzajemnego stosunku kilku testamentów.

Testament notarialny 

Testament może być również sporządzony w formie aktu notarialnego. Ma on tę zaletę, że znacznie trudniej będzie go podważyć. Co do zasady bowiem testament nie jest ważny, jeżeli testator sporządził go w stanie, który wyłączał świadome lub swobodne podjęcie decyzji oraz wyrażenie woli co do testamentu, pod wpływem groźby lub pod wpływem błędu. Ten ostatni stan oznacza, że spadkodawca mylnie postrzega rzeczywistość, a gdyby postrzegał ją poprawnie, to nie sporządziłby testamentu o takiej treści. Zadaniem notariusza jest natomiast dopilnowanie, aby testator był świadomy, jakie skutki niesie ze sobą ustanowienie testamentu, jak również upewnienie się, co do zdolności postrzegania składanych oświadczeń. 

W związku z powyższym chcąc sporządzić testament, zasadniczo lepiej wyrazić swoją ostatnią wolę przed notariuszem. Jeżeli szukasz w tym celu odpowiedniej osoby, znajdziesz ją między innymi pod adresem: https://www.notariuszgniezno.com/.

TWÓJ KOMENTARZ

trzy × trzy =